- Genealogisk översikt av den Algernonska släkten -
(och de med den befryndade släkter)


Trappan.jpg


Inledning

”Att se mot framtiden med hopp och förtröstan och att med friskt mod och all möjlig
kraft gripa sig an med uppgifter som äro en förelagda, är det viktigaste i ens tillvaro.
Att se tillbaka på år som gått kan också hafva sin betydelse, ty de skrifna eller
oskrifna bladen ur den enskildes historia, d.v.s. erfarenheterna skänka lärdomar, som
kunna vara af gagn för framtiden.

Hvarje historia har en tvåfaldig betydelse: Den afser dels att från glömska bevara ett
och annat som kan vara värdt att minnas, dels och att varna för begångna misstag
och sålunda i viss mån vara vägledande för kommande släkten.”

(Ur inledningen till "Ett bidrag till släktforskning af Robert Alderin", 1909-1910)